Privacyverklaring en wettelijke vermelding

Gebruiksvoorwaarden voor de website

1.     ALGEMEEN

Bedankt voor je bezoek aan www.nocturnes.brussels. Deze website is een realisatie van Brussels Museums vzw, met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 15 – 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0457.816.640.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@brusselsmuseums.be om je bezorgdheden te bespreken.

2.     BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website. Voor de verkoop van de Nocturnes gelden specifieke  Verkoopsvoorwaarden en Algemeen Privacybeleid.

3.     RESERVATIES

Voor sommige activiteiten en bezoeken aan musea is reservatie verplicht. Als u een reservatie wenst te maken, geeft u uw toestemming aan Brussels Museums om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Brussels Museums gebruikt deze persoonlijke gegevens uitsluitend voor dienstverlening in het kader van Nocturnes 2024. Het Algemeen Privacybeleid is hier van kracht.

4.     BESCHIKBAARHEID

Je verbindt je ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

5.     INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het tekst- en beeldmateriaal op www.nocturnes.brussels is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan Brussels Museums vzw of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft Brussels Museums vzw je schriftelijk toegelaten om informatie van de Website te hergebruiken, dan dien je Brussels Museums vzw of de overeengekomen vermelding(en) altijd op te nemen in een bronvermelding. Bij toekenning van het recht op overname ontvang je een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

6.     AANSPRAKELIJKHEID

Brussels Museums vzw kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de Website. Voor zover als de wet het toelaat, kan Brussels Museums vzw dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

7.     WIJZIGINGEN

Brussels Museums vzw kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of je de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en je ermee akkoord verklaard hebt.

8.     CONTACT

Indien je vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden hebt, kan je altijd met ons contact opnemen via info@brusselsmuseums.be.

9.     GESCHILLEN

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

 

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 12/03/2024.

 

Verkoopsvoorwaarden Nocturnes

Deze Verkoopsvoorwaarden Nocturnes (verder genoemd “Verkoopsvoorwaarden”) regelen de aankoop van tickets voor de Nocturnes via elk verkoopskanaal van Brussels Museums vzw (o.a. partners zoals visit brussels, in een museum en online) en voor elke productvorm (digitaal of fysiek).

1. Aanvaarding en geldigheid

De klant dient de verkoopsvoorwaarden Nocturnes te lezen en te aanvaarden alvorens tickets voor de Nocturnes te kopen aan een museumbalie, via www.nocturnes.brussels of andere verkoopskanalen van of in samenwerking met Brussels Museums. Bij iedere internetbestelling wordt de aankoper gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

Bij fysieke aankoop van tickets voor de Nocturnes zijn de actuele voorwaarden steeds ter plekke en op verzoek consulteerbaar.

Door de aankoop wordt de aankoper geacht deze verkoopsvoorwaarden evenals het privacybeleid te aanvaarden. Een actuele versie van ieder van deze documenten is steeds consulteerbaar via www.brusselsmuseums.be.

2. Identificatie

Brussels Card is een realisatie van Brussels Museums vzw, met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 15 – 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0457.816.640. Samen met alle deelnemende musea doen we er bij Brussels Museums vzw alles aan om jouw museumbezoek tot een succes te maken.

3. Productinformatie en prijzen

Al onze prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens met betrekking tot de producten en diensten. Afgebeelde productkleuren kunnen afwijken. Indien we vermoeden dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, houden wij ons in ieders voordeel het recht om de bestelde artikelen niet direct te leveren of niet meteen toegang te geven tot de diensten. We zullen je in zo’n geval eerst contacteren en adviseren om tot een correcte en heldere bestelling te komen.

4. Aanbod

Ondanks het feit dat zowel de website als de informatie aan en door de museumbalie of andere verkoopskanalen met alle zorg is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brussels Museums vzw niet. Brussels Museums vzw is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft,  slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brussels Museums vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt, verzoeken wij je deze vooraf aan de medewerker van de museumbalie te stellen of deze te stellen via info@brusselsmuseums.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brussels Museums vzw. Brussels Museums vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Aankoop vanuit speculatief oogpunt is niet toegestaan.

5. Communicatie en advies

De verkoop van Nocturnes-tickets verloopt via de balie van de deelnemende musea, gebeurt elektronisch via de website www.nocturnes.brussels of andere verkoopskanalen. Je geeft aan Brussels Museums vzw bijgevolg toelating elektronisch met je te communiceren. Brussels Museums vzw mag je e-mailberichten en andere mededelingen over jouw bestelling sturen via het internet en per post. Bij een geschil verbind je je ertoe de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.

Conform ons privacybeleid kan je je communicatievoorkeuren steeds naar wens aanpassen of aangeven dat je bepaalde berichten niet langer wenst te ontvangen.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, kan je ons voorafgaand aan jouw aankoop om advies vragen. We zullen je zo snel mogelijk over de voor jou meest geschikte producten en hun toepassing adviseren of je andere vragen beantwoorden.

6. Bevestiging na online bestelling

Indien jouw e-mailadres correct is doorgegeven, ontvang je na je online bestelling per kerende een e-mailbevestiging van die bestelling. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat je hebt besteld. Is dit niet het geval, contacteer ons dan via info@brusselsmuseums.be.

7. Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, betaal je meteen bij je bestelling (aan de museumbalie, bij je aankoop op www.nocturnes.brussels of andere verkoopskanalen. Je hebt online de keuze uit tal van betaalmogelijkheden waaronder betaling met bancontact en kredietkaart.

8. Levertijden, geldigheid en voorraad

Na aankoop van een digitaal product is dat product meteen voor je beschikbaar en kan geraadpleegd worden via een app, een andere digitale toepassing of als download.

9. Verzending

Digitale producten zijn meteen beschikbaar na aankoop. Bij fysieke aankoop worden de Nocturnes tickets ter plaatse afgeleverd. Aangekochte producten worden niet per post verzonden.

10. Overmacht

Brussels Museums vzw en de deelnemende musea en andere dienstverleners (zoals vervoersmaatschappijen) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.

11. Dienstverlening, dienst na verkoop en klachten

Brussels Museums vzw doet het nodige samen met de deelnemende musea en andere dienstverleners (zoals vervoersmaatschappijen) om je bezoek aan de musea mogelijk te maken.

Heb je klachten of vragen, dan kan je steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens die je vindt onder artikel 2 Identificatie. We zullen steeds trachten je zo snel mogelijk te helpen.

12. Retourneren en ruilen

Koop je een digitaal product via internet, dan is je aankoop niet herroepbaar. Je tickets worden je meteen elektronisch geleverd en kunnen niet worden terugbezorgd.

Ook bij fysieke aankoop zijn je tickets niet terugbetaalbaar, ook al is er geen gebruik van gemaakt.

13. Sancties bij niet- of laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brussels Museums vzw beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Brussels Museums vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Brussels Museums vzw blijft eigenaar van de goederen totdat de bestelling in zijn geheel betaald en aanvaard is door de klant.

14. Klantendienst

De klantendienst van Brussels Museums vzw is tijdens de kantooruren bereikbaar via de contactgegevens die je vindt onder artikel 2 Identificatie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

15. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Brussels Museums vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16. Wijziging voorwaarden

Deze Verkoopsvoorwaarden Nocturnes kunnen gewijzigd worden door Brussels Museums vzw. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde Verkoopsvoorwaarden verloopt via www.brusselsmuseums.be.

17. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

18. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In zoverre de wet het toelaat zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Versie Verkoopsvoorwaarden gepubliceerd op 14/02/2023.

 

Algemeen Privacy Beleid Brussels Museums

Klik hier voor het: Algemeen Privacy Beleid Brussels Museums