Privacyverklaring en wettelijke vermelding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.nocturnes.brussels (hierna de ‘website’). De website wordt uitgebaat door Brussels Museums (vzw Brusselse Museumraad), met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 15 – 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0457.816.640.

1. Doel van deze privacyverklaring

Brussels Museums hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Brussels Museums, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Gegevens die je ons bezorgt

Wanneer je periodieke mededelingen van ons wil ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het invulformulier op onze website of het invulformulier dat wij je ter bevestiging bezorgd hebben via e-mail.

2.2. Cookies

Deze website van maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze site nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

3.1. Gegevens die je ons bezorgt

De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier kunnen door ons worden gebruikt om nieuwsbrieven en/of andere communicatie te bezorgen die:

 • je informeren over de actualiteit van de Brusselse musea
 • je uitnodigen voor evenementen georganiseerd door Brussels Museums of zijn partners
 • je vragen tevredenheidsonderzoeken in te vullen over de evenementen die je bezoekt;
 • je toestaan deel te nemen aan een wedstrijd en je te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Via ons inschrijfformulier voor de newsletter (aangeboden door MailChimp) kan je specifiek aangeven welke types van communicatie je wenst te ontvangen van Brussels Museums. Je kan deze voorkeuren te allen tijde wijzigen.

3.2. Cookies

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend;
 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Onze website maakt ook gebruik van cookies door derden (third party cookies), waarmee we de efficiëntie van onze campagnes kunnen evalueren en die ook voor communicatie- en marketingdoeleinden worden gebruikt, onder andere om je publicitaire boodschappen voor te stellen via sociale media of om je informatie te sturen die beantwoordt aan je interesses op onze website of buiten onze website wanneer je rondsurft op internet.

Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Brussels Museums verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Brussels Museums blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen

5. Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring).

6. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens:
  • door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Brussels Museums in te trekken
  • door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (zie deel 3 van deze privacyverklaring)
 • een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)
 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens hier: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Brussels Museums doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer wij van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

9. Contactgegevens van Brussels Museums (vzw Brusselse Museumraad)

Brussels Museums (vzw Brusselse Museumraad)

Maatschappelijke zetel: Koningsgalerij 15, 1000 Brussel

+32 2 512 77 80

info@brusselsmuseums.be

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN BRUSSELS MUSEUMS

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.nocturnes.brussels en alle andere websites die door of namens Brussels Museums gepubliceerd worden. Brussels Museums behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
 2. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en Brussels Museums garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
 4. Brussels Museums is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Brussels Museums gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Brussels Museums de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
 5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.
 6. Brussels Museums aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Brussels Museums behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste inhoud te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie (waaronder begrepen persoonlijke gegevens en door u geüploade eigen creaties) plaatst op deze website, geeft u impliciet de toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
 7. Behalve expliciete vermelding, rust op de afbeeldingen en teksten zonder publieke domeinvermelding, gepubliceerd op deze website, het auteursrecht van Brussels Museums als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat, betekent niet dat Brussels Museums in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
 8. De merken en logo’s van Brussels Museums zijn merkenrechtelijk beschermd. Niet geautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
 9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot de Brusselse Museumraad vzw, Koningsgalerij 15, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 512 77 80 of via info@brusselsmuseums.be
 10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden gelden de specifieke voorwaarden.